Informace

DPP od 1.7.24 - jak postupovat

S ohledem na legislativní změny v zaměstnávání prostřednictvím dohod o provedení práce Vám zasílám informaci ze strany MPSV o tom, jak postupovat od 1.7.24, pokud máte ve svých TJ/SK takové zaměstnance (nebo je v budoucnu budete mít). Vše přehledně shrnuto zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225499/Evidence%20dohod%20o%20proveden%C3%AD%20pr%C3%A1ce%20%E2%80%93%20postupy%20od%201.%207.%202024.pdf/68f28568-b95e-7a36-423e-f62779a29e2a nebo zde v PDF.

Upozornění

Česká unie sportu připravila po dvou letech další průzkum, který pomůže zmapovat aktuální situaci ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Dotazník je určen primárně pro předsedy klubů, může ho však vyplnit také jiný zástupce klubu, který činnost spolku spravuje a je seznámen s oblastmi, na které je průzkum zaměřen – finance, dotace, příspěvky od členů, stav členské základny dětí a mládeže, kondice dětí a mládeže, management klubu, spolupráce s Českou unií sportu.

Výběr odpovědí na otázky jednoduchého on-line dotazníku Vám zabere pouze několik minut.

Zdvořile Vás žádáme o součinnost s vyplněním tohoto dotazníku – výsledky z průzkumu bude ČUS prezentovat v největších českých médiích, a seznámí s nimi také Národní sportovní agenturu a politiky. Právě na základě výsledků z předchozích průzkumů ČUS se několikrát podařilo upozornit a rozhýbat řešení problémů, které komplikují klubům jejich činnost a rozvoj.

Dotazník prosím vyplňte zde – Průzkum ČUS 2024: https://forms.gle/qDPwd5B2XWGyziK58

Uzávěrka pro vyplnění dotazníku: neděle 21. dubna.

Pokud byste měli nějaké nejasnosti s dotazníkem nebo byste chtěli něco dovysvětlit, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedeném kontaktu. Budeme si moc vážit také toho, když se více rozepíšete v otevřených otázkách o tom, co Vás ve vašem klubu trápí nebo s čím se aktuálně potýkáte. Veškeré odpovědi nám velmi pomohou k lepší mediální prezentaci aktuální situace ve sportovních klubech.

Děkujeme za spolupráci.

Průzkum ČUS 2024

Vážení sportovní přátelé,

ČUS Praha uvolnila možnost k vyplnění výkazů v IS ČUS za rok 2023.
Po vyplnění těchto výkazů můžete z IS ČUS získat i výkazy "státní", které slouží jako přílohy k daňovému přiznání a také je můžete poslat do "Justice", konkrétně do Sbírky listin.
Pokud si nebudete vědět rady, tak zavolejte na tel. 602483486.

Upozorňuji také na blížící se termíny odevzdání vyúčtování dotací do Libereckého kraje a do NSA.
Pokud budete i zde potřebovat pomoc, zavolejte na tel. 602483486.

Podněty z SK a TJ k přípravě zákona o sportu

Vážení představitelé sportovních spolků, klubů, tělovýchovných jednot, okresních a krajských pracovišť ČUS,
k této zprávě je přiložen dopis předsedy ČUS Miroslava Jansty s výzvou a možností pro základní články sportu zapojit se aktivně do příprav nového zákona o sportu.
V dopise naleznete informaci o přípravách zákona a především odkaz na aktivní formulář, prostřednictvím kterého můžete svoje náměty, doporučení a návrhy co by měl zákon ošetřit, posílat přímo řídícímu týmu, který zákon nyní sestavuje. Vzhledem k rychlému postupu příprav zákona Vám můžeme doporučit uplatnit Vaše případné náměty co nejdříve, ideálně nejpozději do dvou, tří týdnů od distribuce tohoto dopisu (rozesíláno 22. 1. 2024) .

A-4-2024-P - Dopis klubům a územním pracovištím ČUS - spoluúčast na přípravě nového zakona o sportu.pdf

Trenérka/cvičitelka roku 2023

Vážení sportovní přátelé,
informuji Vás o možnosti nominovat na Trenérku/cvičitelku roku 2023.

Nominovat můžete do níže uvedených kategorií :

1) Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky
Jedná se o kategorii určenou ženám, které se dlouhodobě (min 20 let) věnují sportování dětí, mládeže nebo dospělých na rekreační či výkonnostní úrovni a sportu pro všechny.

2) Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy
V této kategorii oceňujeme ženy, které se trénování věnují na profesionální úrovni a se svými svěřenci či svěřenkyněmi slaví úspěchy po delší dobu na národní či mezinárodní úrovni.

3) Objev roku, mimořádný úspěch příslušného roku
Kategorie pro trenérky, jež v roce 2023 dosáhly výjimečného úspěchu na profesionální úrovni.

4) Ocenění za přínos sportu žen
V této kategorii hledáme muže, který se výrazně zasloužil o rozvoj sportu žen. Může se například jednat o trenéra, který vychoval generace sportovkyň, o člověka, jenž prosazuje rovné příležitosti ve sportu, podporuje aktivní činnost žen ve sportu v různých oblastech a na jakékoliv úrovni a tak dále.

Pokud budete chtít nominovat trenérku/ cvičitelku, nejprve se s námi telefonicky spojte na tel. 602483486 a to nejpozději do 20.1.2024. Vlastní nominaci posílá do Prahy za jednotlivé TJ/SK Sportovní unie Českolipska,z.s.

Vážení sportovní přátelé,

na základě dotazů ze sportovního prostředí a vzhledem k tomu, že v současné době již nemůže v legislativním procesu dojít ke změně textu novely, předkládáme v příloze již nyní přehled základních změn (nikoli tedy všech), které se především mohou dotknout sportovního prostředí.
Současně jsou připravovány nové vzorové pracovně právní dokumenty, které budou jako dosud dostupné na webu ČUS (poradna a vzory).

Novela zákoníku práce (ZP) byla schválena Parlamentem ČR a nyní je u podpisu prezidenta, poté bude vyhlášena ve Sbírce zákonů (nepředpokládá se, že by prezident novelu ZP nepodepsal). Účinnost novely ZP je tzv. plovoucí, tj. bude účinná 1. den následujícího měsíce poté, co bude vyhlášena ve Sbírce zákonů (předpoklad 1.10.2023) s výjimkou úpravy dovolené u DPP/DPČ, zde je účinnost stanovena pevně na 1.1.2024.
Novela zákoníku práce 2023.pdf

Vážení sportovní přátelé,

přeposílám Vám žádost z ČUS Praha, která se týká problematiky zvýšených cen za el. energii a plyn. V této souvislosti Vás prosím o součinnost. Mohli byste mne informovat, zda a o kolik se Vám zvýšily náklady na spotřebu el. energie a plynu. Jedná se o sběr informací ze všech okresů a bude sloužit k žádosti o navýšení dotace pro jednotlivé TJ/SK. Pokud ve Vaší TJ/SK dochází k navýšení nákladů, dejte mi vědět co nejdříve, pokud možno ještě tento týden.
S pozdravem

Ing. Milan Hornych
předseda
Sportovní unie Českolipska, z.s.

Vážení sportovní přátelé,

zasíláme Vám informaci Domu zahraniční spolupráce o inovovaném vzdělávacím programu Erasmus+ Sport, který dává osobám působícím v oblasti amatérského sportu možnost vycestovat do zahraničí a tím rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti sportu.
Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje za Českou republiku evropský vzdělávací program Erasmus+ Sport.
K programu Erasmus + Sport a k jeho využití bude DZS v lednu pořádat tři semináře. Podle svého uvážení prosím informujte o možnostech využití programu Erasmus+ Sport a o plánovaných seminářích k tomuto programu své členské subjekty. Informace k programu Erasmus+ Sport bude také publikována začátkem ledna ve Zpravodaji ČUS.
V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na níže uvedené kontakty. Děkujeme za spolupráci.

Ing. Milan Hornych
předseda

Upozornění na Neaktivní spolek

U některých TJ/SK , které jsou sdružené pod Sportovní unii Českolipska, z.s. (SUČ ) , se ve výpisu ze spolkového rejstříku , v části Status spolku , objevil zápis Neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb. Tento zápis provedl rejstříkový soud a vyzývá tím spolek, který dosud nepřizpůsobil zápis v rejstříku požadavkům zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ( ZVR ).
Pokud spolek nepřizpůsobí stav podle nového občanského zákoníku , následně vyzve rejstříkový soud členy přípravného výboru, který žádal o původní registraci na Ministerstvu vnitra , aby tak učinili . Údaje o členech původního přípravného výboru jsou totiž jediné údaje o osobách spojených se spolkem, které má rejstříkový soud k dispozici z podkladů , které převzal od Ministerstva vnitra . Pokud se vás tento problém týká a nedokážete ho vyřešit vlastními silami, obraťte se neprodleně na SUČ , které vám pomůže.

Ing. Milan Hornych
předseda.

Příprava dotačního programu MPO

Vážení sportovní přátelé,
v rámci přípravy dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu týkajících se energetických úspor při provozování sportovišť jsme byli osloveni o součinnost.
Chci Vás požádat, zda existují nějaké sportovní zařízení, kde proběhla v posledních 5 letech rekonstrukce, v důsledku které došlo ke snížení provozních nákladů za energie. Může se jednat například o zateplení, výměnu oken, výměnu osvětlení, instalace tepelného čerpadla, apod.
Pokud byste o nějakém takovém sportovním zařízení věděli, pošlete mi prosím kontaktní informace provozovatele na email: cuscl@seznam.cz.


Děkuji Vám za spolupráci.
Ing. Milan Hornych
předseda.

Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. ledna 2023!

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023. Bližší informace najdete na www.cuscz.cz.